Для абітурієнтів

 

Кафедра здійснює освітньо-професійну підготовку фахівців:

 

- бакалаврів за напрямом підготовки 051 «Економіка підприємства»

 

- магістрів за спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів»

 

 

 

Напрям підготовки:

 

051 - «Економіка підприємства»

 

 

 

Галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

 

Кваліфікація - Бакалавр з економіки підприємства

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

 

Узагальнений об’єкт діяльності: Економіка переробних підприємств

 

 

 

Підготовка студентів:

 

Протягом навчання студенти вивчатимуть близько 60 дисциплін, згрупованих в окремі блоки:

 

 • гуманітарної підготовки, які спрямовані на розширення світогляду людини та розвиток особистості;

 • природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, що забезпечують формування базових знань з економіки, дозволяють оволодіти математикою для економістів, економіко-математичним моделюванням, основами програмування;

 • професійної підготовки.

 

Знання, отримані під час вивчення дисциплін професійного спрямування, дають змогу студентам у майбутньому:

 

 • діагностувати стан господарської діяльності підприємств та розробляти заходи запобігання їх банкрутству;

 • проводити оцінку вартості майна підприємств;

 • складати інвестиційні проекти та аналізувати їх ефективність;

 • проводити оцінку та управління ризиками підприємства;

 • розробляти стратегії розвитку підприємства, його цінову політику.

 • проводити оцінку потенціалу підприємств та розробляти заходи по підвищенню рівня його використання;

 

Також студенти проходитимуть практичну підготовку, що вже під час навчання дасть змогу отримати досвід роботи на підприємствах та застосувати свої теоретичні знання на практиці.

 

 

 

Перспективи після навчання:

 

Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, про шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах. Отже, випускники університету за напрямом підготовки «Економіка підприємства» підготовлені для виконання різних організаційно-управлінських функцій на підприємствах усіх сфер економіки та можуть обіймати такі посади:

 

 • керівник підприємства;

 • головний економіст (консультант, аналітик з економічних питань);

 • начальник фінансового відділу (економіст з фінансової роботи);

 • начальник планово-економічного відділу;

 • начальник відділу організації праці;

 • начальник відділу управління виробництвом та маркетингом;

 • керівник відділу постачання та збуту;

 • керівник відділу аналізу та моніторингу ринку;

 • економіст з оплати праці;

 • аналітик з питань ризику.

 

 

 

Напрям підготовки:

 

спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів»

 

 

 

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”

 

спеціальність 051 “Економіка”

 

 

 

Кваліфікація - магістр з економіки довкілля і природних ресурсів

 

Термін навчання: 18 місяців

 

Узагальнений об’єкт діяльності майбутніх магістрів: керівництво природоохоронною діяльністю підприємства, установи, державне управління природоохоронною діяльністю

 

 

 

Фахівець спеціальності 8.18010017 може працювати на посадах викладача вищої школи, спеціаліста – професіонала з екологічної економіки, а також на керівних посадах підприємств, фірм та їх підрозділів і служб.

 

 

 

Магістр спеціальності 8.18010017 “Економіка довкілля та природних ресурсів” підготовлений для роботи в сфері:

 

– управління охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів на державному рівні в законодавчих та, виконавчих органах управління;

 

– управління та в структурах, що займаються загальним соціально-економічним та екологічним регулюванням виробництва;

 

– керівництва реалізацією регіональних та галузевих природоохоронних програм, програм, спрямованих на зростання добробуту населення, охорони здоров’я людини та навколишнього природного середовища;

 

– управління підприємствами, науково-дослідними інститутами та проектними організаціями, вищими навчальними закладами, науково-дослідними підрозділами підприємств, що займаються проблемами екологізації виробництва та ресурсозбереження.

 

Магістр з економіки довкілля та природних ресурсів підготовлений також до роботи:

 

– в органах управління будь-якого рівня (державного та комерційного);

 

– в комерційних структурах;

 

– в консультативних, страхових та аудиторських фірмах;

 

– на промислових підприємствах;

 

– в економічних підрозділах підприємств і установ виробничої та невиробничої сфери;

 

– у вищих навчальних закладах;

 

– у науково-дослідних установах;

 

– в органах прокуратури;

 

– у податкових органах;

 

– у сфері статистики та соціології;

 

– у соціальній галузі;

 

– у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

 

Магістр з економіки довкілля та природних ресурсів може працювати на керівних посадах підприємства:

 

– комерційних фірмах;

 

– корпораціях, концернах та інших об’єднаннях;

 

– спільних підприємствах;

 

– посередницьких підприємствах;

 

– у малих підприємствах, кооперативах та інших структурах різних форм власності виробничої та невиробничої сфери;

 

– науково-дослідних інститутах лабораторіях;

 

– центрах, які займаються проблемами раціонального природокористування, екологічної економіки, екологічного менеджменту та аудиту;

 

– в системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів з екологічного менеджменту, організації і плануванні природоохоронної (ресурсозберігаючої діяльності);

 

– консалтингових (аудиторських) фірмах.

 

Магістр-економіст підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої роботи у ролі експерта-аудитора і консультанта з питань екологічної економіки виробничої та невиробничої сфери.

 

Фахівці з економіки довкілля та природних ресурсів підготовлені для управлінської і господарської діяльності на ринку товарів і послуг, спроможні працювати в умовах інноваційних змін та конкуренції підприємств різних форм власності.